Kiirus    Kompetents    Korrektsus

A.G.D. koostab klientidele dokumente eesti, vene või inglise keeles. Dokumentide koostamisel lähtutakse kliendi soovidest, kehtivast seadusandlusest, õigus- ja kohtupraktikast. 

Juhul, kui soovite tellida mõni konkreetse dokumendi koostamise teenust, siis allpool toodud kataloogist võite leida endale sobiva dokumendi nimetust.Dokumentide kataloog ei ole ammendav – dokumente koostatakse arvestades konkreetseid asjaolusid ja vastavalt kliendi soovile.

Märkused:

 • dokumendid on jaotatud õigusalade kaupa
 • dokumendid on alfabeetjärjestuses
Võlaõiguslikud ja asjaõiguslikud dokumendid
 • abieluvaraleping
 • agendileping
 • arendaja kinnistu valdamise ja 
  kasutamise kord
 • ekspertiisi kokkulepe
 • eluruumi üürileping
 • faktooringuleping
 • frantsiisileping
 • garantiikiri
 • garantiileping
 • haldusleping
 • hoiuleping
 • kaasomandi valitsemise ja kasutamise 
  korra kokkulepe
 • kasutusvalduse leping
 • kaubaveoleping
 • kinkeleping
 • kinnisasja valduse üleandmise ja 
  vastuvõtmise akt
 • kinnistu valdamise ja kasutamise kord
 • kinnisvara müügi broneerimisleping
 • kohustuse ülevõtmise leping
 • kohustusega ühinemise leping
 • komisjonileping
 • kompromissileping
 • konsultatsioonileping
 • koolitusleping
 • koostööleping
 • käendusleping
 • käsundusleping
 • laenuleping
 • laoleping
 • lepingute üldtingimused
 • liisinguleping
 • logistika ja ekspordiga seotud lepingud
 • maa rendileping
 • maaklerileping
 • müügileping
 • nõude loovutamise leping
 • reklaamileping
 • seadme hooldus- ja remondileping
 • seadme üürileping
 • sõiduki kasutamise leping
 • sponsorleping
 • tarbijakrediidileping
 • tarneleping
 • töövõtuleping
 • vahetusleping
 • vara tasuta kasutamise leping
 • äriruumi üürileping

 

 Muud õigusalased dokumendid

 Menetlusdokumendid

 • ametlik nõusolek toimingu tegemiseks
 • hoiatus
 • kahjunõue
 • kauba / töö / teenuste / dokumentide
  üleandmise akt
 • kompromiss
 • lepingu lõpetamise teade
 • lepingu ülesütlemise avaldus
 • lepingust taganemise avaldus
 • maksegraafik
 • nõudekiri
 • pretensioon, avaldus, järelepärimine, taotlus
 • raamatupidamise siseeeskiri
 • reklamatsioon
 • üüri alandamise avaldus
 • vastus pretensioonile, avaldusele,
  järelepärimisele, taotlusele
 • volikiri
 • võlakiri
 • võlatunnistus
 • apellatsioonikaebus
 • avaldus / kaebus tarbijakaitseametile
 • avaldus / kaebus üürivaidluskomisjonile
 • elatisnõue
 • hagiavaldus
 • hagi tagamise avaldus
 • hagist loobumise avaldus
 • kaasomandi lõpetamise nõue
 • kaebused
 • kompromissleping ja menetluse
  lõpetamise avaldus
 • kostja / hageja vastuväited / seisukohad   
 • määruskaebus
 • menetluskulude kindlaksmääramise
  avaldus
 • menetluslikud taotlused
 • riigilõivu tagastamise avaldus
 • vaie
 • vastuhagi
 • vastulause väärteoasjas

 

Tööõigus
Ühinguõigus
 • avaldus töövaidluskomisjonile
 • ametijuhend
 • eeskiri
 • hoiatus töölepingu rikkumise kohta
 • kokkulepe koolituskulude kandmise ja
  hüvitamise kohta
 • kokkulepe ületunnitöö tegemiseks
 • kollektiivleping
 • konfidentsiaalsusleping
 • konkurentsipiirangu kokkulepe
 • nõuete tasaarvestamise avaldus
 • tööjõurendi leping
 • tööjuhend
 • töökorralduse reeglid
 • tööleping
 • töölepingu ülesütlemise avaldus
 • töötasu alandamise / muutmise teade
 • töötervishoiu- ja tööohutusalane juhend   
 • varalise vastutuse kokkulepe
 • ainuosaniku otsus
 • aktsiate müügileping
 • aktsiate rendileping
 • aktsionäride otsus
 • asutamisleping
 • avaldus äriregistrile
 • ettevõte üleandmise leping
 • juhatuse liikme leping
 • korteriühistu põhikiri
 • mittetulundusühingu põhikiri
 • nõukogu otsus
 • osa müügileping
 • osakapitali suurendamine, vähendamine
 • osanike otsus
 • osaühingu osa müügileping
 • protokollid, kutsed, teated
 • seltsinguleping
 • äriühingu põhikiri

 

                  Infotehnoloogia                        ja
        andmekaitse      
Täite-, likvideerimis- ja pankrotimenetlus
 • analüütiku ametijuhend
 • arendusprojekti leping
 • infosüsteemi kasutamise kord
 • infovaradele juurdepääsu haldamise kord
 • IT-juhi ametijuhend
 • projekti kodukord
 • projektijuhi ametijuhend
 • süsteemiülema ametijuhend
 • tarkvara koopiate tegemise kord
 • tarkvaraarhitekti ametijuhend
 • testija ametijuhend
 • kaebus kohtutäituri otsuse peale
 • kaebus kohtutäituri tegevuse peale
 • kokkuleppe võlgnevuse tasumiseks
  täitemenetluses
 • likvideerimise avaldus
 • pankrotiavaldus
 • pankrotihoiatus
 • sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi
 • täitetoimiku üleandmise avaldus
 • täitmisavaldus