Kiirus    Kompetents    Korrektsus

Osutame asjakohast, personaalset ja kõrgekvaliteedilist õigusabi paljudes õigusvaldkondades. Eraldi pakume erinevate dokumentide koostamise- ja tõlketeenust. Esindame oma kliente kohtutes ja teistes riigklikes instantsides.

Oma klientidele pakume õigusabi ka elektrooniliselt (e-nõustamine), kuna see on kiirem ja vähekulukam probleemide lahendamise viis.

Sõltuvalt õiguse valdkonnast on pakutavad teenused liigitatud alljärgmiselt:

VÕLAÕIGUS, LEPINGUVÄLISED VÕLASUHTED

 • klientide nõustamine õigusalastes küsimustes;
 • nõustamine tehingute tegemise ja lepingute sõlmimise puhul;
 • lepingute koostamine (kasutuslepingud, võõrandamislepingud, teenuse osutamise lepingud jms);
 • lepingute analüüs, nõustamine;
 • õiguskaitsevahendite rakendamine (kahju hüvitamine, lepingu täitmise nõue, lepingust taganemine, lepingu ülesütlemine, viivisnõuded, leppetrahvid);
 • võlanõuete vaidlustamine;
 • lepinguvälised kahju hüvitamise nõuded;
 • alusetu rikastumine.

TARBIJAKAITSEÕIGUS

 • müügilepingust taganemise avalduste koostamine (tasutud raha tagastamiseks);
 • pretensioonkirjade koostamine (parandamise ja asendamise nõuded);
 • menetlus Tarbijakaebuste komisjonis;
 • õiguste ja kohustuste selgitamine.

TÖÖÕIGUS

 • õiguste selgitamine (töölepingu sõlmimine, ülesütlemine, töövaidluste lahendamine jms);
 • töölepingute analüüs;
 • töölepingute koostamine ja korrigeerimine;
 • materiaalse vastustuse lepingute koostamine ja korrigeerimine;
 • töölepingu ebaseadusliku lõpetamise spetsiifika;
 • muud töösuhetest tulenevad vaidlused;
 • töötamine mitteametlikult - õiguskaitse.

PEREKONNAÕIGUS

 • õiguste selgitamine;
 • elatisenõude esitamine;
 • elatise väljamõistmise osas hagiavalduse koostamine;
 • elatise suurendamise/vähendamise osas taotluse koostamine kohtule.

ÄRIÕIGUS

 • äriühingute ja mittetulundusühingute asutamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine;
 • äriühingute võõrandamine;
 • äriühingute lõpetamine;
 • konsultatsioonid seoses äriühingu asutamise ja tegevuse alustamisega;
 • äriühingu asutamiseks ja äriregistrisse kandmiseks vajaliku dokumentatsiooni (asutamisleping, põhikiri, kandeavaldus jms) ettevalmistamine ja äriregistrile esitamine;
 • sisedokumentatsiooni ettevalmistamine (otsused, juhatuse liikmete materiaalse vastutuse lepingute koostamine ja analüüs jne);
 • äriregistrist tulevate määruste analüüs (nt puuduste kõrvaldamise määrused) ja õiguste selgitamine;
 • põhikirjade koostamine ja muutmine;
 • juhtorganite ja liikmete vahelised suhted.

TÄITEMENETLUS

 • täitemenetluse algatamine ( täitmisavalduse koostamine ja esitamine, täitemenetluse korraldamine);
 • kohtutäituri tegevuse vaidlustamine;
 • asjaajamine kohtutäituri juures;
 • läbirääkimiste pidamine;
 • maksegraafikutega seonduv spetsiifika.

PANKROTIÕIGUS

 • pankrotimenetluse printsiipide selgitamine;
 • pankrotihoiatus, pankrotiavaldus, pankrotimenetlus.

DOKUMENTIDE KOOSTAMINE

 • dokumentide koostamine (lepingud, pretensioonid, taotlused, taganemise avaldused, pankrotihoiatused, järelepärimised, avaldused, teated);
 • likvideerimisavalduste koostamine;
 • pankrotiavalduste koostamine;
 • hagiavaldused, vastuhagid, vastused, taotlused ja määruskaebused;
 • pankrotihoiatus ja pankrotihoiatuse koostamine;
 • lepingute koostamine ja analüüs, õiguslik arvamus;
 • maksekäsu kiirmenetluse algatamine;
 • muud dokumendid.

VÄÄRTEOMENETLUS

 • nõustame väärteomenetlusega seotud küsimustes;
 • vaided, kaebused, taotlused;
 • kaebused kohtusse.

Lisainfo: juhul, kui Teile on määratud rahatrahv (või rahaline karistus) väärteomenetluse raames ja Teil ei olnud võimalust seda senini tasuda ning see on täitmisele pööratud (seda menetleb kohtutäitur) on võimalik rakendada sissenõude aegumise sätted. Peale aegumise rakendamist jääb Teil tasuda vaid kohtutäituri kulud.

Pöörduge meie poole, aitame Teid selle probleemi lahendamisel!

KRIMINAALMENETLUS

 • tsiviilõiguslike kahju hüvitamise nõuete esitamine kriminaalmenetluse raames